1/8
Ohne Titel (Kopf), 1984,
Holz, Gips,
236 × 63 × 80 cm

Ohne Titel (Kopf), 1984,
Holz, Gips,
236 × 63 × 80 cm